Projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonują̨cych niektóre zawody medyczne

Krajowa Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów została zaproszona do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonują̨cych niektóre zawody medyczne.

PR.ustawiczny rozwój zawodowy NZM załącznik nr 1 do uzgodnień (3)

projekt rozporządzenia ustawiczny rozwój zawodowy NZM do uzgodnień

Krajowa Sekcja zgłosiła swoje uwagi, przedmiotowe pismo załączamy poniżej.

KSNMIF KONSULTACJE ustawiczny rozwój

Krótkie streszczenia najważniejszych zapisów projektu rozporządzenia:

Osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Ustawiczny rozwój zawodowy może być realizowany przez:

 1. kształcenie podyplomowe lub
 2. doskonalenie zawodowe.

Zgodnie z brzmieniem artykułu 31 osoba wykonująca zawód medyczny ma obowiązek doskonalenia zawodowego. Jego zakres obejmuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji przez osobę wykonującą zawód medyczny czynności zawodowych. Doskonalenie zawodowe może być realizowane w formie:

 1. kursu doskonalącego lub
 2. samokształcenia.

Program kursu doskonalącego jest opracowywany oraz aktualizowany przez zespół ekspertów powołany przez dyrektora CMKP. Dyrektor CMKP następnie redaguje program kursu, a zatwierdza go Minister Zdrowia.

Zgodnie z artykułem. 33. 1 kursy doskonalące mogą prowadzić podmioty, które:

 1. realizują program kursu doskonalącego, o którym mowa w art. 32,
 2. zapewniają kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje zgodnie ze standardami, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 5,
 3. programu kursu doskonalącego, w tym do szkolenia praktycznego,
 4. posiadają wewnętrzny system oceny jakości kształcenia,
 5. prowadzą dokumentację związaną z organizacją i przebiegiem kształcenia, w szczególności sporządzają regulaminy organizacyjne kształcenia,
 6. prowadzą ewidencję wydanych zaświadczeń potwierdzających ukończenie danego kursu doskonalącego.

Podmiot uprawniony do prowadzenia kursu doskonalącego, przed jego rozpoczęciem,  jest obowiązany uzyskać wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia tego typu kursów. W tym celu składa wniosek do dyrektora CMKP, który po pozytywnym zaopiniowaniu zaktualizowaną listę podmiotów uprawnionych publikuje na stronie internetowej CMKP. Dalsze zapisy Ustawy dotyczą właśnie tego wniosku, etapów jego procedowania, obowiązku i sposobie informowania dyrektora CMKP i planowanym kursie doskonalącym oraz jego kontroli.

Ważne!

W myśl artykułu  39. 1 ustawiczny rozwój zawodowy odbywa się w pięcioletnim okresie rozliczeniowym, zwanym „okresem edukacyjnym”. Osobie wykonującej zawód medyczny za udział w poszczególnych formach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego przysługują punkty edukacyjne. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dana osoba uzyskała wpis do Rejestru. Ustawiczny rozwój zawodowy powinien być przez tę osobę dokumentowany w w karcie rozwoju zawodowego. Kartę rozwoju zawodowego wydaje organ właściwy. Karta w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia okresu edukacyjnego powinna zostać przekazana organowi właściwemu, w celu potwierdzenia przez ten organ dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.

Artykuł 39 ustęp 7 to artykuł, do którego odnosi się projekt Rozporządzenia, które otrzymaliśmy. Zgodnie z jego brzmieniem  Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia określi:

 1. formy samokształcenia,
 2. liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich realizację, oraz liczbę punktów niezbędnych do zaliczenia obowiązku doskonalenia zawodowego,
 3. wzór karty rozwoju zawodowego osoby wykonującej zawód medyczny

Podsumowując, kurs doskonalący i samokształcenie to dwie formy doskonalenia zawodowego, które wraz z kształceniem podyplomowym składają się na ustawiczny rozwój zawodowy. Kształcenie podyplomowe oraz kursy doskonalące są regulowane Ustawą, natomiast samokształcenie Rozporządzeniem.

 

Projekt rozporządzenia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonują̨cych niektóre zawody medyczne
Przewiń na górę
Skip to content