REGULAMIN

Regulamin pracy KSNMiF

Regulamin Pracy Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów


§ 1

 

Krajowa Sekcja Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów zwana dalej Sekcją powołana została uchwałą Zarządu Głównego PZN na czas nieokreślony, a jej kadencja równa się kadencji władz Związku szczebla centralnego.


§ 2

 

Celem Sekcji jest reprezentowanie interesów jej członków przez:

1) aktywizowanie masażystów do brania czynnego udziału w życiu związkowym, społecznym i zawodowym,

2) dbanie o właściwą rangę zawodu masażysty i fizjoterapeuty,

3) udzielanie członkom Sekcji pomocy w zatrudnieniu,

4) przyczynianie się do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

5) stałą troskę o sprawy socjalno-bytowe członków Sekcji.


§ 3

 

W Okręgach PZN, w których liczba masażystów przekracza 10 osób mogą być powoływane Okręgowe Sekcje Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów. W przypadku, gdy liczba masażystów uniemożliwia powołanie Sekcji, masażyści mogą być członkami dowolnej OSNMiF, działającej w jednym z okręgów ościennych.


§ 4

 

Zarząd Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów podlega kontroli Głównej Komisji Rewizyjnej PZN, a Zarządy Okręgowych Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów kontroli Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZN.


§ 5

 

Zarząd KSNMiF i Zarządy OSNMiF posługują się pieczątkami według wzoru zatwierdzonego przez dyrektora Biura ZG PZN lub dyrektora biura właściwego Zarządu Okręgu PZN.
Członkowie Sekcji, ich prawa i obowiązki


§ 6

 

Członkiem Sekcji może być masażysta lub fizjoterapeuta, który posiada dyplom ukończenia co najmniej średniej szkoły medycznej oraz jest członkiem PZN. Przynależność do Sekcji jest dobrowolna. Zarząd KSNMiF może nadać członkostwo wspierające lub honorowe innym osobom z wykształceniem medycznym zasłużonym dla Sekcji.

§ 7

Członków przyjmują Zarządy Okręgowych Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów.

§ 8

Członkom Sekcji przysługuje:

1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Sekcji,

2) uzyskiwanie wszechstronnego poparcia i pomoc ze strony Sekcji w sprawach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zatrudnienia i rehabilitacji,

3) pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt i urządzenia przydatne w pracy zawodowej.

4) pomoc w zaopatrzeniu w literaturę fachową.

§ 9

Członkowie Sekcji zobowiązani są:

1) brać czynny udział w życiu i działalności Sekcji,

2) przestrzegać postanowień Statutu PZN, regulaminów oraz uchwał władz Sekcji,

3) przestrzegać zasad współżycia społecznego,

4) wpłacać regularnie zadeklarowaną składkę członkowską,

5) pracować społecznie na rzecz Sekcji.

§ 10

Przynależność do Sekcji ustaje w razie:

1) śmierci członka,

2) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu OSNMiF,

3) skreślenia przez Zarząd OSNMiF z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą zadeklarowanych składek członkowskich za okres przekraczający 6 miesięcy,

4) utraty członkostwa PZN.
Władze i Struktura Sekcji

§ 11

1. Krajowy Zjazd Delegatów Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów.

2. Zarząd Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów.

3. Walne Zebranie Okręgowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów.

4. Zarząd Okręgowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów.
Krajowy Zjazd Delegatów Masażystów i Fizjoterapeutów

§ 12

1. Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Sekcji.

2. Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny i nadzwyczajny.

3. Krajowy Zjazd zwyczajny odbywa się raz na 4 lata zgodnie z kadencją naczelnych władz PZN.

4. Krajowy Zjazd nadzwyczajny odbywa się na wniosek:

1) Zarządu KSNMiF,

2) co najmniej 1/2 liczby Zarządów OSNMiF,

3) Prezydium Zarządu Głównego PZN.

5. Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany jest przez Zarząd KSNMiF w porozumieniu z opiekunami Sekcji z ramienia Prezydium ZG PZN.

6. Zarząd KSNMiF zwołuje Zjazd w drodze pisemnego zawiadomienia każdego delegata co najmniej na 14 dni przed terminem Zjazdu. Zawiadomienie powinno zawierać termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 13

Do Kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalenie programu działania Sekcji,

2) uchwalenie regulaminu pracy Sekcji oraz jego zmian,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu KSNMiF,

4) rozpatrywanie wniosków Zarządu KSNMiF i wniosków walnych zebrań,

5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi KSNMiF,

6) wybór Przewodniczącego Zarządu KSNMiF,

7) wybór pozostałych członków Zarządu KSNMiF w liczbie 5-7 członków i 2 zastępców członków,

8) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach, co do których Zarząd stwierdził uchwałą, że ich ważność wymaga ustosunkowania się przedstawicieli ogółu członków Sekcji,

9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Sekcji.

§ 14

1. Krajowy Zjazd Delegatów może się odbyć, jeśli bierze w nim udział więcej niż ? ogólnej liczby wybranych delegatów.

2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zjazdu.

3. Uchwały w sprawie zmian regulaminu pracy Sekcji i rozwiązania Sekcji zapadają większością 2/3 głosów w obecności więcej niż 1/2 ogólnej liczby wybranych delegatów.

4. W sprawie wyboru Zarządu KSNMiF głosowanie jest tajne, a na żądanie więcej niż 1/2 obecnych delegatów – głosowanie jest jawne. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne.

§ 15

W Krajowym ZjeĽdzie Delegatów udział biorą:

1) z głosem decydującym – delegaci na Zjazd,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele władz PZN i zaproszeni goście.
Zarząd Krajowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów

§ 16

Zarząd KSNMiF jest najwyższą władzą Sekcji w okresie między zjazdami delegatów.

§ 17

1. Zarząd KSNMiF w ciągu 7 dni po Krajowym ZjeĽdzie Delegatów wybiera ze swojego grona: wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

2. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa przewodniczącego Sekcji, Zarząd wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym lub jawnym nowego przewodniczącego.

3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji składu Zarządu wchodzą do niego zastępcy członków, w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu KSNMiF odbywają się według potrzeb. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność więcej niż 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. We wszystkich sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący. O posiedzeniu członkowie powinni być powiadomieni co najmniej na 14 dni przed posiedzeniem. W sprawach nagłych posiedzenie Zarządu KSMF może być zwołane bez zachowania tego terminu. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Zarządu KSNMiF są protokołowane, protokół podpisuje przewodniczący Zarządu i protokolant.

4. Obsługę techniczną i finansową KSNMiF i jej subkonta zapewnia Biuro Zarządu Głównego PZN według możliwości i zasad obowiązujących w Związku.

5. Zarząd KSNMiF prowadzi dokumentację według norm przyjętych w PZN.

6. Siedziba KSNMiF znajduje się w Biurze ZG PZN w Warszawie.

§ 19

Do kompetencji Zarządu KSNMiF należy w szczególności:

1) kierowanie całokształtem pracy Sekcji,

2) reprezentowanie interesów członków Sekcji poprzez wystąpienia do władz centralnych i resortowych po uzgodnieniu z Biurem ZG PZN,

3) uchwalanie planów pracy i budżetu Sekcji oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania,

4) gromadzenie funduszy na działalność Sekcji,

5) ustalanie ordynacji wyborczej w porozumieniu z Biurem ZG PZN,

6) ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich, z tym że 30% składek zebranych przez OSNMiF przeznacza się na działalność KSNMiF,

7) przyjmowanie i ocenianie sprawozdań z działalności OSNMiF,

8) koordynowanie działalności OSNMiF i udzielanie im pomocy metodyczno-organizacyjnej,

9) kontrolowanie działalności OSNMiF,

10) powoływanie komisji problemowych,

11) opiniowanie projektów decyzji PZN dotyczących masażystów.

§ 20

Ważniejsze wnioski i uchwały Zarządu KSNMiF realizowane są w porozumieniu z Biurem ZG PZN lub Prezydium ZG PZN.
Walne Zebranie Okręgowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów

§ 21

1. Walne zebranie OSNMiF jest najwyższą władzą Sekcji na terenie jej działania.

2. Walne zebranie OSNMiF może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie OSNMiF odbywa się raz na 4 lata zgodnie z kadencją okręgowych władz PZN.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie OSNMiF odbywa się na wniosek:

1/ Zarządu OSNMiF,

2/ co najmniej 1/2 liczby członków OSNMiF,

3/ Prezydium ZO PZN,

4/ Zarządu KSNMiF.

5. Walne Zebranie OSNMiF jest zwoływane przez Zarząd OSNMiF w porozumieniu z Prezydium ZO PZN w drodze pisemnego zawiadomienia każdego członka Sekcji na 7 dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno zawierać: termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania OSNMiF należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu OSNMiF,

2) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi OSNMiF,

3) wybór przewodniczącego Zarządu OSNMiF,

4) wybór pozostałych członków Zarządu OSNMiF w liczbie 3-7 członków oraz 2 zastępców członków,

5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Masażystów i Fizjoterapeutów w trybie określonym przez Zarząd KSNMiF, przy czym delegaci zachowują mandat przez całą kadencję,

6) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, które ze względu na ich ważność wymagają ustosunkowania się do nich ogółu członków OSNMiF,

7) uchwalanie programu działania OSNMiF,

8) uchwalanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów.

§ 23

W Walnym Zebraniu OSNMiF biorą udział:

1) z głosem decydującym – członkowie OSNMiF,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele władz KSNMiF i PZN oraz zaproszeni goście.

§ 24

1. Uchwały Walnego Zebrania OSNMiF zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2. W sprawie wyboru Zarządu OSNMiF i delegatów na Zjazd Krajowy głosowanie jest tajne, a na żądanie więcej niż ? obecnych na zebraniu głosowanie jest jawne. W pozostałych sprawach głosowanie jest jawne.
Zarząd Okręgowej Sekcji Niewidomych Masażystów i Fizjoterapeutów

§ 25

Zarząd OSNMiF jest najwyższą władzą Sekcji na terenie jej działania w okresie między Walnymi Zebraniami OSNMiF.

§ 26

1. Zarząd OSNMiF w ciągu 7 dni po Walnym Zebraniu wybiera ze swojego grona wiceprzewodniczącego, sekretarza, a gdy Zarząd składa się z co najmniej 5 osób – skarbnika.

2. W razie ustąpienia w toku kadencji lub ustania członkostwa przewodniczącego Sekcji, Zarząd OSNMiF wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym lub jawnym nowego przewodniczącego.

3. W razie zmniejszenia się w toku kadencji składu Zarządu wchodzą do niego zastępcy członków wybrani na Walnym Zebraniu OSNMiF w kolejności określonej liczbą uzyskanych głosów.

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu OSNMiF odbywają się według potrzeb. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność więcej niż ? ogólnej liczby członków Zarządu. We wszystkich sprawach uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący. O posiedzeniu członkowie powinni być powiadomieni co najmniej 7 przed posiedzeniem. W sprawach nagłych posiedzenie Zarządu OSNMiF może być zwołane bez zachowania tego terminu. W zawiadomieniu o terminie posiedzenia powinien być podany proponowany porządek obrad.

3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują przewodniczący i protokolant.

4. Obsługę techniczną i finansową Okręgowej Sekcji zapewnia Biuro ZO według możliwości i zasad obowiązujących w Związku.

5. Zarząd OSNMiF prowadzi dokumentację wg norm przyjętych w PZN i wytycznych Zarządu KSNMiF.

6. Zarząd OSNMiF zobowiązany jest przesyłać pod adres siedziby Zarządu KSNMiF roczne sprawozdania ze swej działalności i plany pracy w terminie wyznaczonym przez Zarząd KSNMiF.

7. Siedzibę Zarządu OSNMiF wyznacza Prezydium ZO PZN.

§ 28

Do kompetencji Zarządu OSNMiF należy w szczególności:

1) kierowanie całokształtem pracy OSNMiF,

2) reprezentowanie interesów członków Sekcji poprzez wystąpienia do władz lokalnych i resortowych za zgodą Prezydium ZO PZN,

3) zwoływanie Walnych Zebrań OSNMiF,

4) uchwalanie planów pracy i budżetu OSNMiF,

5) w przypadku prowadzenia konta bankowego za jego obsługę odpowiedzialni są: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik,

6) gromadzenie funduszy na działalność OSNMiF,

7) przyjmowanie wpisowego i składek członkowskich zgodnie z wytycznymi Zarządu KSNMiF.

8) powołanie komisji problemowych,

9) opiniowanie projektów decyzji ZO PZN dotyczących masażystów.
Postanowienia końcowe

§ 29

Zarząd KSNMiF i Zarządy OSNMiF powinny pracować w oparciu o Statut PZN, regulamin pracy, roczne plany pracy i wytyczne władz Związku.

§ 30

Zarząd KSNMiF i Zarządy OSNMiF powinny współpracować z władzami PZN oraz z innymi instytucjami, organizacjami i organami władzy zainteresowanymi działalnością KSNMiF i OSNMiF.

§ 31

Działalność finansowa Sekcji prowadzona jest według zasad ustalonych dla wszystkich jednostek organizacyjnych PZN.

Regulamin zatwierdzony został uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych nr XIV-76/2006 z dnia 24 paĽdziernika 2006 r. oraz uchwałą Prezydium ZG PZN nr XIV-28/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. wprowadzającą poprawki do Regulaminu Pracy Sekcji.

Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Związku Niewidomych
mgr Małgorzata Pacholec

Przewiń na górę
Skip to content